บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม Premium

ตรวจความผิดปกติในทุกโครโมโซมทั้งหมด 23 คู่ รวมถึงความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (XO,XXY, XXX) ซึ่งมีผลรุนแรงต่อการเจริญเติบโตและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของทารก รวมถึงลักษณะของรูปร่างหรือโครงสร้างร่างกาย ความล่าช้าในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก และทราบเพศได้ ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมประเภท Microdeletions ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตและเจริญเติบโตของทารก อาทิ การมีปัญหาด้านการพัฒนาการทางสติปัญญา ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ ระดับแคลเซียมในร่างกายต่ำ ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ กล้ามเนื้อ การมองเห็นหรือได้ยิน ระบบหายใจและทางเดินอาหาร โรคอ้วน โรคสมาธิสั้น และความผิดปกติของโครงกระดูก เป็นต้น

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

อายุครรภ์ที่เหมาะสมคือ 10 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์
การตรวจเพื่อการคัดกรองภาวะดาว์นซินโดมนั้น จะใช้การเจาะเลือด เพื่อความความผิดปกติ ของโครโมโซม ซึ่งให้ผลแม่นยำถึง 99% รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ไม่ต้องอดอาหาร สามารถนัดเวลาเจาะได้ตลอดเวลา